Për herë të parë në Shqipëri përdoret teknika e Mind Genomics

Per here te pare ne Shqiperi perdoret teknika e Mind Genomics per te vleresuar perceptimin rreth shkalles se permbushjes se klauzolave te integrimit ne BE nepermejt kapitujve ekonomike dhe te njohjes se institucioneve dhe politikave financiare te BE-se!

CFCU Albania